2019.01.28.

Adatkezelési tájékoztató

BEVEZETÉS

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a MILKOVICS TRANS Kft. (továbbiakban: Adatkezelő, üzemeltető) által üzemeltetett www.milkovicstrans.hu weboldalon az adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse és erről közérthető formában az ügyfeleket tájékoztassa.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény is előírja.

 

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Az adatkezelő és elérhetőségei:

 •  Név: MILKOVICS TRANS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 •  Székhely: 8497 Adorjánháza, Fő utca 76.
 •  Iroda: 9600 Sárvár, Rákóczi u. 75.
 •  Adószám: 14808825-2-19
 •  Cégjegyzékszám: 19 09 520204
 •  Webcím: www.milkovicstrans.hu
 •  E-mail: info@milkovicstrans.hu
 •  Telefon: +36 20 556 6997, +36 20 556 6120
 •  Képviselők: Milkovics Balázs és Szeness Tibor ügyvezetők

 

ALAPFOGALMAK A SZEMÉLYES ADATOKKAL KAPCSOLATBAN

 • adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége
 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy
 • személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés
 • adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől)
 • adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele
 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges
 • adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni műszaki és szervezési megoldások rendszere
 • adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Különleges adatok esetében szükséges az írásos forma
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval

 

ADATKEZELÉSI ALAPELVEK

A milkovicstrans.hu weboldal üzemeltetője (továbbiakban üzemeltető) csakis olyan személyes adatokat kezel, amelyhez előzetesen a felhasználó hozzájárult és megfelelő tájékoztatást kap az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Az üzemeltető kizárólag meghatározott célból kezeli a személyes adatokat, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében. Az adatok kezelése a felhasználók számára világos céllal történik és az adatok csak a szükséges ideig vannak megőrizve.

Kizárólag olyan személyes adatok kezelése történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához nélkülözhetetlen. A személyes adatok kezelése csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben történik. Az alábbi adatkezelés célja, hogy a honlapon lévő űrlapokon (ajánlatkérés, kapcsolat) keresztül az üzemeltető fel tudja venni az érdeklődőkkel a kapcsolatot és így a szolgáltatását tudja értékesíteni.

Minden olyan esetben, amikor a szolgáltatott adatokat nem az eredeti célnak megfelelően kívánja az üzemeltető felhasználni, erről előzetesen köteles a felhasználót tájékoztatni és a hozzájárulását kérni, illetve lehetőséget kell biztosítania számára, hogy adatainak felhasználását megtiltsa.

A felhasználó kérheti, hogy tájékoztatva legyen személyes adatai kezeléséről vagy ha úgy dönt, akkor a személyes adatai törléséről. Ha ilyen kérések előfordulnak, akkor az üzemeltető köteles a lehető legrövidebb idő alatt eleget tenni ennek. Ez az idő nem lehet több, mint 30 nap.

Az üzemeltető az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére csak a felhasználó által használt szolgáltatásainak fejlesztése és/vagy működtetése érdekében továbbítja. Az üzemeltető az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy céljainak érdekében nem használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza.

 

ADATKEZELÉS A WEBOLDALON

SÜTIK (COOKIE-K) HASZNÁLATA

A milkovicstrans.hu weboldal a testre szabott böngészés érdekében, sütiket ún. ‘cookie’-kat helyez el a látogatók számítógépén. Ezek a kis http adatcsomagok – egyéb látogatószámot mérő módszerekkel együtt – a weboldal adott oldalainak látogatottságáról szolgáltatnak információt. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. E technológiának és a szolgáltatott információknak célja weboldal fejlesztése, valamint a visszatérő látogatók elérhetőségeinek és személyes adatainak tárolása későbbi látogatásokhoz.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 • Az adatkezelés jogalapja: az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése.
 •  A kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok, a felhasználó számítógépének IP címe, a meglátogatott oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok
 •  Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.
 •  Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak.
 • Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintetteknek lehetőségük van a cookie-kat törölni, illetve beállíthatják böngészőjüket, hogy a cookie-k alkalmazását letiltsa.

KAPCSOLATFELVÉTEL

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
 • A kezelt adatok köre: név, email cím, telefonszám, üzenet, az üzenetküldés időpontja, az üzenetküldő IP címe.
 • Az adatkezelés célja: kapcsolattartás, azonosítás, statisztika készítése, technikai művelet végrehajtása.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az adatkezelés céljának megszűnése. Az adatkezelés az ügy elintézéséig tart.
 • Az érintettek köre: a weboldalon üzenetet küldő/érdeklődő valamennyi érintett.
 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat az adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

 • postai úton a 9600 Sárvár, Rákóczi u. 75. címen,
 • e-mail útján az info@milkovicstrans.hu e-mail címen,
 • telefonon a +36 20 556 6997, +36 20 556 6120 számokon.

AJÁNLATKÉRÉS

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
 • A kezelt adatok köre: az ajánlatkérő, a feladó és a címzett adatai (Cég/magánszemély neve, cím, kapcsolattartó, email cím, telefonszám), a küldemény/áru adatai (áru megnevezése, tartalom, csomagolás, bruttó súly, méretek, mennyiség, veszélyes áru), szállítási adatok (a feladás napja, ideje és helye, az átvétel napja, ideje és helye), üzenet, az üzenetküldés időpontja, az üzenetküldő IP címe.
 • Az adatkezelés célja: kapcsolattartás, azonosítás, statisztika készítése, a beérkezett adatok alapján ajánlatadás az aktuális szolgáltatásra, technikai művelet végrehajtása.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az adatkezelés céljának megszűnése. Az adatkezelés az ügy elintézéséig tart.
 • Az érintettek köre: a weboldalon üzenetet küldő/érdeklődő valamennyi érintett.
 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat az adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

 • postai úton a 9600 Sárvár, Rákóczi u. 75. címen,
 • e-mail útján az info@milkovicstrans.hu e-mail címen,
 • telefonon a +36 20 556 6997, +36 20 556 6120 számokon.

 

AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓ:

Tárhely-szolgáltató:

 • Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: tárhely-szolgáltatás
 • Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: C-Host Kft.
 • Székhely: 1115 Budapest, Halmi utca 29.
 • Honlap: https://www.nethely.hu
 • Email: info@nethely.hu
 • Telefon: +36 1 445 2040
 • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
 • Az érintettek köre: a weboldalt használó valamennyi érintett.
 • Az adatkezelés célja: a weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
 • Az adatfeldolgozás jogalapja: a felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A weboldal az C-Host KFT. szerverén található. Ezen vállalkozások adatfeldolgozási tevékenységet végeznek a honlap üzemeltetésével összefüggésben. Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

ANALITIKA

A Google Analytics alkalmazása

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A szolgáltatás cookie-kat használ, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára.  A Google Analytics webanalitikai szoftvere és külső szervere segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. A cookie-k tárolását a felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható.

A Google Adatvédelmi irányelveiről és a cookie-k használatáról a https://policies.google.com oldalon olvashatnak részletesebben.

 

JOGORVOSLAT

A felhasználók adatvédelemmel kapcsolatos jogai, gyakorlásának módja, jogorvoslat lehetőségei

Az érintett kérhet tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről, illetve ha szükségét érzi, akkor kérheti az adatok módosítását vagy törlését bármelyik elérhetőségen keresztül. Ha ilyen kérések előfordulnak, akkor az üzemeltetője köteles a lehető legrövidebb idő alatt eleget tenni ennek. Ez az idő nem lehet több, mint 30 nap. A valóságtól eltérő személyes adatokat az adatkezelő köteles javítani. Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha bármelyik adat jogellenes, téves, hiányos vagy az adatkezelési nyilatkozatban feltüntetett tárolási ideje lejárt (30 nap), akkor az üzemeltető az adatokat törli.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

 •  a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el
 •  a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik
 •  a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi

A jogokról és kötelezettségekről részletesen az törvény fent megjelölt szakaszaiban tájékozódhat a következő weboldalon: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.296244 (Infotv. 14-21. §)

Ön, mint az adatkezeléssel érintett személy az adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja kezdeményezni:

 • postai úton a 9600 Sárvár, Rákóczi u. 75. címen,
 • e-mail útján az info@milkovicstrans.hu e-mail címen,
 • telefonon a +36 20 556 6997, +36 20 556 6120 számokon.

Személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén panasz, bejelentés alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vizsgálat kezdeményezhető.

A hivatal elérhetősége:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Telefon: +36 -1-391-1400
 • Fax: +36-1-391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Weboldal: www.naih.hu.